Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Глобус ERP  
GPS Такси  
ТИС  
Сервизна система  
Функционални възможности  
Схема на бизнес процесите  
Модули  
Автосервизна система  
Автопарк контрол  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Контакти  


Сервизна система - Модули

Благодарение на гъвкавата структура, системата може да бъде представена като съвкупност от следните модули:

 • Клиенти – този модул реализира работата с клиентите на сервизната компания. Под даден конкретен клиент в системата се разбира уникалната комбинация на фирма и прилежащ към нея отдел. За фирмите, които нямат обособени отдели се задава служебен отдел, който представлява цялата фирма.

  Най-важните операции при работа с клиенти са:

  • създаване на нов клиент (фирма и отдел);
  • редактиране на данните на съществуващ клиент;
  • търсене на клиент по зададен критерий;
  • избор на намерен клиент с цел по-нататъшното му участие в работния процес.

 • Продукти (апарати) – това е основния модул на ИС, на базата на който са изградени останалите. На структурната схема ясно се вижда, че той има пряка или косвена връзка с всички останали модули. Под продукт в ИС се разбира апарат или устройство, което е изградено (или не) от множество вложени елементи със съпътстващи към него (или не) допълнителни принадлежности, за които сервизната компания извършва сервизна дейност. Даден конкретен продукт се характеризира с име, каталожен номер и фабричен номер. В процеса на работа често се налага да се работи не с конкретен продукт, а със съвкупност (серия) от продукти, общото между които е тяхното име. Такива продукти се наричат серия продукти. При завеждане на даден продукт в ИС, той задължително се асоциира с конкретен клиент. Прилежащите към даден продукт вложени елементи също се характеризират с име, каталожен номер и фабричен номер, като серията (съвкупността) от елементи, общото между които е името и каталожния номер се наричат серия елементи.

  Най-важните операции при работа с продукти са:

  • създаване на нов продукт;
  • редактиране на данните на съществуващ продукт;
  • търсене на продукт по зададен критерий;
  • избор на намерен продукт с цел реализирането на сервизна поръчка (вж. следващия модул Поръчки).

 • Поръчки – този модул отразява сервизната дейност на продуктите и вложените към тях елементи. От момента на стартиране на поръчката, до нейното издаване (приключване), процеса протича на няколко етапа в зависимост от това какво точно се прави по поръчката. Етапите са следните:

  • приемане на Поръчката;
  • преглед – непоръчани части (НПЧ);
  • преглед – поръчани части (ПЧ);
  • ремонт (на вложените елементи);
  • издаване на Поръчката.

  Всяка една поръчка се създава за конкретно избран продукт. По време на работа по поръчката се описват както вложените елементи в продукта преди ремонта, така и вложените елементите след ремонта.

  Операциите с вложените елементи по време на ремонта са следните:

  • непроменен;
  • отстранен;
  • заменен;
  • нов.

 • Документи – Модула документи осигурява документооборота на сервизната дейност. Той е изключително универсален, защото както вида на самите документи, така и броя им може да се променя с течение на времето.

  В системата са заложени четирите основни вида документи:

  • сервизна бележка;
  • работна Карта;
  • протокол;
  • гаранционна карта;като лесно може да бъде добавен и друг вид.

  Някои от документите са задължителни и без тяхното издаване или актуализиране не може да бъде приключена поръчката.

  За да бъде максимално улеснен процеса на създаване на нов документ е въведено понятието първичен документ или още известен като шаблон. В него се отразява общата информация на много еднотипни документи. Благодарение на шаблоните, когато потребителя иска са създаде нов документ в системата за дадена поръчка (или продукт), той може да избере един от предварително създадените за целта шаблони или да избере друг документ, подобен на този който иска да създаде. Както шаблоните, така и документите се създават и редактират изцяло от потребителя с избрания от него редактор (текстообработваща програма).

 • Доставки – чрез този модул се описват доставките на елементи в сервиза, които по нататък ще бъдат използвани при извършването на ремонт на даден продукт. След успешното приключване на доставката, елементите попадат в склада на местоположението, указано по време на доставката. След избирането на елемента, който се доставя (или създаването му, ако такъв все още не съществува), избрания елемент се асоциира задължително с един или няколко продукта. След това благодарение на тази асоциация, потребителя може да търси елементите за даден продукт, както в склада, така и по време на ремонта на продукта, когато влага нов елемент или заменя дефектирал.

 • Склад – модула "Склад" представя на потребителя всички налични и не налични елементи, които са били доставяни. Предоставени са следните критерии за търсене на елементи в склад:
  • име на елемент;
  • каталожен номер на елемент;
  • група;
  • име на продукт.
  За отразяване на дефектирал елемент има предоставена функционалност за бракуване.

 • Справки – В този модул се предоставят два вида справки – за клиентите на сервиза (търсене по фирма и отдел) и за доставените елементи (търсене по име на елемент, каталожен номер и номер на доставка).

 • Персонал – В този модул се описва персонала, който ще работи с информационната система (име, длъжност, умения). За да се създаде потребител в системата, най-напред трябва да се въведат данните за потребителя в този модул и след това да се създаде потребителско име за достъп (вж. следващия модул).

 • Администриране – този модул е съставен от три под-модула:
  • потребители;
  • настройки;
  • шаблони.

  В под модула Потребители, на база на създадения предварително персонал (служител), се задава потребителско име, роля за достъп до системата и парола за достъп. Ролята Администратор има пълни права, докато ролята потребител няма достъп до модулите "Персонал" и "‛Администриране".

  В под модула "Настройки" се задава пътя до текстовия редактор за обработка на документите и възможността за архивиране на базата данни.

  В под модула Шаблони се създават всички динамични и статични шаблони, на базата на които по нататък се създават документи.