Начало  
Решения  
Услуги  
Продукти  
Партньори  
Клиенти  
За Нас  
Мисия и стратегия  
Новини и събития  
Пресата за нас  
Кариери  
Европейско финансиране  
Контакти  


За първи път в България е открита процедура за финансиране въвеждането на системи за управление на бизнеса!

 

ИнтерСофтПро желае да Ви запознае с възможността, която се отваря пред българските фирми, за финансиране на проекти за въвеждането на системи за управление на бизнеса по европейската оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013. Кандидатстването за финансиране се извършва по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията".

Специфичното спрямо досегашните програми е, че фирмите могат да кандидатстват само за финансиране закупуването и внедряването на системи за управление на бизнеса (ERP системи) и/или системи за управление на работата с клиенти (CRM системи) и/или системи за управление на производствените ресурси (MOM системи) и/или друг вид специализирани системи за управление на предприятията, без да е задължително покриването на международно признати стандарти.

Благодарение на настоящата процедура, Вие можете да финансирате закупуването и внедряването на следните решения, които фирма ИнтерСофтПропредлага:

·         Интегрирана Система за управление на бизнеса – Globus ERP;

·         Специализирана интегрирана система за управление на таксиметрова дейност;

·         Специализирана интегрирана система за управление на автосервизи – Globus AUTO;

·         Специализирана интегрирана система за управление на сервизна дейност – Globus SERVICE;

За въпроси или при необходимост от допълнителна информация, можете да се свържете с нас на телефон: (02) 9805016 или на e-mail: info@intersoftpro.com

 
 
Подробна информация:

BG161PO003-2.1.12.
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията

 Основна цел

Да допринесе за насърчаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за управление на ресурсите и работата с клиенти, постигане на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар

Допустими по процедурата са кандидати, отговарящи на следните общи критерии:

Юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите със седалище в Република България (не могат да кандидатстват клонове на местни или чуждестранни юридически лица), които:

·        имат годишен оборот (нетни приходи от продажби) за годината, предхождаща годината на кандидатстване (2010г.) равен на или надвишаващ 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева;

·        имат минимум 1 приключена финансова година (2010г.);

Финансови параметри на проектите:
  • Максимална стойност на проектите е до 200 000 евро.
  • Размер на безвъзмездното финансиране: 75% от общите допустими разходи по проекта. 
Финансират се:
  • Kонсултантски услуги – предоставяне на професионални съвети и консултации за предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, и/или консултантски услуги, пряко свързани с постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени практики;
  • Инвестиционна подкрепа – за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на дадена система за управление/добра производствена практика, и/или постигане на съответствие с изискванията на изградената/ите система/и за управление и/или с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или добри производствени практики;
  • Дейности за сертифициране и лицензиране на системи за управление или за удостоверяване на съответствието на продукти
Допустими разходи:

·        Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи, пряко свързани с проекта

·        Разходи за закупуване на дълготрайни нематериални активи пряко свързани с проекта

·        Разходи за консултации за  предварителен анализ, подготовка, изграждане и въвеждане на системи за управление, системи за управление на ресурсите, системи за управление на работата с клиенти, постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти или въвеждане на добри производствени практики.

·        Разходи за услуги за сертифициране на системи за управление, удостоверяване на съответствието на продукти или въвеждането на добри прозводствени практики

·        Разходи за предоставяне на консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура – до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева.

·        Разходи за одит на проекта (извършен от регистриран одитор) – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не не повече от 1 500 лева;

·        Разходи за визуализация на проекта – до 1% от общите допустими разходи по проекта, но не не повече от 5 000 лева

Краен срок за подаване на проектите: 28 Септември 2011г.